Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

План-програма БДП 2021-2023 г.

Планът-програма е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република  България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, Секторната  стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) и Планът за действие за безопасност на движението по пътищата на  Министерство на образованието и науката за 2021г., утвърден със заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и  науката. Приета на ПС с протокол №2/25.03.2021 г., утвърдена със Заповед №36/29.03.2021 г. 

 

Вижте тук