Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

Политика за поверителност

Информация от Дружеството „ЧДГ Росица“ ЕООД относно събирането, обработването и  съхранението на лични данни на физически лица

Във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни на 25 май 2018г

Последна актуализация: 09.09.2019 г.

I. Данни за дружеството:

 1. Наименование: “Частна детска градина Росица“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Майстор Алекси Рилец“ № 38
 3. Адрес за кореспонденция: гр. София , Бояна, ул.Букара” №15  
 4. Данни за контакт: Анита Гонева, директор

e-mail:anita.goneva@gradinarosica.com, тел.0885 706 805

Контакт във връзка с обработването на лични данни privacy@gradinarosica.com

 1. Вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 202667539
 2. Регистрация по Закона за предучилищно и училищно образование под №90
 3. Институцията е вписана в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на основание Заповед №РД14-224/17.07.2017 г. на министъра на образованието и науката
 4. Управител Росица Венкова Врабевска 

 

II. Категории лични данни, които ЧДГ „Росица“ събира и за какви цели:

За сключването и изпълнението на договор за обучение с родителите на децата е необходимо обработването на следните лични данни:  три имена, постоянен адрес, подпис, ЕГН, данни от лична карта, телефонен номер, e-mail, данни за здравен статус.  Предоставянето на тези данни е задължително за да може детето да бъде записано в ЧДГ “Росица“ и да посещава занятията и активностите на градината.

Задължително изискване за  сключване на застраховка и договор с туроператор е предоставянето на данни за децата - три имена,  адрес, ЕГН, здравен статус, наличие на алергии, текущо заразно заболяване или контакт, наличие на декомпенсирани хронични заболявания, а от родителите: три имена, адрес,  телефонен номер, e-mail, подпис. За участие в организирано пътуване родителите, настойниците или попечителите или лицата, които полагат грижи за дете, декларират, че са запознати с програмата на туристическото пътуване и че са съгласни децата да участват в него.

При осъществяване на плащания, ние получаваме информация за Вашата банкова сметка, което е задължително за осъществяване на банков превод и осчетоводяването му.

При извършване на дарение се сключва договор за дарение и се издава свидетелство за дарение, което съдържа данни за дарителя и размера на направеното дарение. Обработването на лични данни в този случай е задължително изискване на закона,

 

ЧДГ „Росица“  събира следните категории лични данни лично от Възложителите по договори за обучение и отнасящи се до тях и техните деца:

1. Общи

 • ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане и обикновени лични данни (имена, адрес, електронна поща, телефон и т.н.), с цел сключване  и изпълнение на договор за обучение, за сключване на застраховка, за издаване на удостоверения и др.;
 • Видеоизображение от охранителни камери за целите на превенцията и осигуряването на безопасна среда в ЧДГ „Росица“, като видеонаблюдението се извършва единствено  в дворните пространства, за да бъде гарантирана безопасността на децата при игри, занимания и в свободното им време. Няма инсталирано видеонаблюдение в санитарните помещения, в помещенията за лична хигиена на децата, тъй като би нарушило правото им на неприкосновеност и запазване на личното им достойнство. В занималните и спалните помещения може да се осъществява мониторен контрол без видеозапис с цел превенция и гарантиране на сигурността на децата. Основанието въз основа, на което се извършва този тип обработване на лични данни е легитимен интерес.
 • Снимки от ежедневните дейности и организираните събития в ЧДГ „Росица“, които могат да бъдат публикувани на сайта на градината или в профила ни в някоя от социалните мрежи, в това число в затворената група на ЧДГ „Росица“ (напр. Фейсбук). Целта на този тип обработване е осигуряване на прозрачност при осъществяване на учебния процес и се извършва въз основа на Вашето изрично писмено съгласие, което можете да оттеглите по всяко време чрез изпращане на мейл на privacy@gradinarosica.com.
 • Данни за банкова и финансова информация във връзка с плащанията по договор за обучение и други дейности, които са били заплатени по банков път.
 • Лични предпочитания на детето за храни, особености в поведението, детския сън, отношенията в семейството, връстниците и др. Целта на този тип обработване на данни е да се създаде индивидуален подход за детето,
 • Данни за присъствие и отсъствие на детето във връзка с изпълнението на договора за обучение.
 • За издаване на удостоверения по образец на МОН се обработва нормативно определен набор от лични данни (три имена, ЕГН и др.)
 • При осъществяване на директен маркетинг се иска Вашето изрично писмено съгласие, което можете да оттеглите по всяко време без да се засегне качеството на образователната услуга по договора за обучение.
 • Имена на лицата, различни от родителите, които имат право да водят и вземат детето от градината. Данните са тези лица се обработват само за тази конкретна цел, и не се предават на трети лица и организации. Съхраняват се не по-дълго от целта, за която са били събрани и обработвани.

 

2. Специални категории данни

 

 • Обработването на лични данни, разкриващо расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, обработването на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическото лице, данни, свързани със здравословното състояние или сексуалния живот и сексуалната ориентация на лицето, е разрешено, когато това е абсолютно необходимо, съществуват подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данни и е предвидено в правото на Европейския съюз или в законодателството на Република България.
 • Обработването на специални категории от данни е допустимо по причини от важен обществен интерес на основание българското и европейското законодателство, което е пропорционално на целите и са предвидени подходящи мерки за защита на Вашите основни права и интереси.
 • ЧДГ „Росица“ обработва данни за здравословно състояние, в това число степен на физическо, психо-емоционално развитие, когнитивни способности, и наличие на специални образователни потребности на детето.

Този вид обработване на лични данни се извършва въз основа на специалните изисквания на закона и подзаконовите нормативни актове, които регулират санитарно-хигиенните изисквания към детските заведения, Закона за предучилищното образование и др. 

III. Срок за съхранение на данните:

Данните, които са свързани със разплащания и намират отражение в счетоводните регистри на ЧДГ „Росица“ се пазят 10 години в изпълнение на изискванията на закона.

Документи, свързани с извършени дарения (ако такива са извършени) се съхраняват 20 години.

Дневниците на групите се съхраняват 5 години.

Регистрационните книги за издадените удостоверения се съхраняват 50 години.

Записи от охранителни камери се съхраняват до 2 месеца, при наличие на техническа възможност за това.

Във всички останали случаи, личните данни се съхраняват до постигане на целите, за които са били събрани и се обработват.

IV. Предоставянето на лични данни – задължително по закон или договорно изискване. Последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.

– Предоставянето на данните на  ЕГН, три имена, постоянен адрес, данни по лична карта и подпис, данни за здравен статус се изискват по закон. Останалите описани данни са договорно изискване на дружеството с цел комуникация с родителите и събиране на информация за знанията и уменията на детето и имат за цел адекватното интегриране на детето в образователния процес. Ако описаните не бъдат предоставени от родителите на съответното, дружеството няма да сключи с него договор за обучение.

–  Предоставянето на данните свързани с финансова информация по-конкретно: три имена се изискват по закон за издаване на фактура,  протокол при продажба/покупка на стоки/услуги от физическо лице.  Ако освен фактура, се сключва и договор за покупка/продажба на стоки/услуги, тогава се изискват освен три имена – постоянен адрес, подпис, ЕГН, данни от лична карта, телефонен номер, e-mail. Част от данните за договор се изискват по закон, а останалите са договорно изискване.

– Предоставянето на данните за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), не е задължително по закон и не е договорно изискване. То е по желание и след получено съгласие от физическото лице-субект на данните. Ако не бъдат предоставени, субектът на данните няма да получава оферти, бюлетини и друга маркетингова информация от дружеството.

- Предоставянето на данни свързани със заснемане и отразяване на ежедневни дейности от градината или от проведени събития не е задължително и не е договорно изискване. То се основава на Вашето съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време чрез подаване на декларация за оттегляне на съгласие по образец или в свободен текст.

- Обработването на данни свързани с видеонаблюдението се основава на легитимен интерес и е част от вътрешните правила за безопасност и за организацията на дейността на ЧДГ „Росица“.

V. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране на физически лица

Не е приложимо за ЧДГ „Росица“, то не събира, съхранява или обработва лични данни с цел автоматизирано вземане на решения вкл. профилиране.

VI. Предаване на лични данни на трети лица

Ние можем да предаваме лични данни на трети лица в следните случаи:

- Когато е необходимо за изпълнението на сключения между нас договор или при осъществяване на допълнителни дейности, за които сте заявили желание;

- С други образователни институции, ако е налице правно основание за това;

- С компетентните държавни органи при осъществяване на нашата дейност – например МОН, Регионален инспекторат по образованието, НАП, други контролни органи.

- С доставчици на услуги, които предоставят застрахователни, транспортни услуги, поддръжка на нашите информационни системи и др.

- За определени дейности можем да използваме информационни системи/приложения, които се администрират от трети лица. Пример за такава система е счетоводният софтуер, електронното банкиране, както и Информационна Система „АдминПро“, която е интегрирана с  Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО), НЕИСПУО и др. Някои от тези системи сме длъжни да използваме по закон.

ЧДГ „Росица“ не предава лични данни на трети лица без наличие на правно основание за този вид обработване.

VII. Предаване на лични данни на трети държави и международни организации

ЧДГ „Росица“ не предава лични данни на трети държави извън ЕС и международни организации. В случай, че такова се окаже необходимо  във връзка с изпълнението на договора за обучение или за осъществяване на дейността на градината то ще бъдат предвидени съответните гаранции за защита на Вашите права и свободи за този вид обработване на лични данни.

VIII. Конкретни права на субектите на данните и реда за упражняването им:

•           Право на достъп

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

•           Право на коригиране

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

•           Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание, ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

•           Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

•           Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно четене формат и да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

o          Обработването е основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към  друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

•           Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

При обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (когато такъв се осъществява), имате право да възразите срещу такова обработване по всяко време и обработването на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, лично или по пощата на адреса на ЧДГ „Росица“ на адрес гр. София, Бояна, ул. Букара” №15 чрез подаване на искане за упражняване на съответния вид право по образец, който можете да изискате от директора на градината или на privacy@gradinarosica.com

Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

Ако желаете, можете да подадете и писмено искане свободен текст, което съдържа най-малко следното:

1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Ние ще разгледаме Вашето искане в 30 дневен срок от получаването му като ще Ви информираме за резултата по посочения от Вас начин за комуникация. При невъзможност за спазване на указания срок, ще бъдете своевременно уведомени за причините за това.

Ако Вашата идентичност не е установена по безспорен начин можем да поискаме допълнителна идентификация за да сме сигурни, че ще разгледаме Вашето искане по законосъобразен начин.

IX. Право на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда:

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е единственият надзорен орган в Р. България, който е отговорен за защита основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняване свободното движение на личните данни в рамките на Европейския съюз.

Във всички случаи, когато считате, че Вашите права са нарушени, можете да подадете жалба до КЗЛД.

Отделно от това, при наличие на правен интерес, вие разполагате със средства за защита пред съд, ако сте претърпели вреди от незаконосъобразно обработване на лични данни.

 

 

 

Частна детска градина „Росица”, София, Бояна, ул.”Букара”№15

www.gradinarosica.com         0885706805, 0888343496